Skattemæssigt resultat

jan 12, 2021

Som nævnt i min artikel “Årsafslutning 2020” er der forskel på det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssige resultat. Det skyldes, at flere ting opgøres forskelligt regnskabsmæssigt og skattemæssigt. 

Nedenstående artikel beskriver nogle af de mest brugte reguleringer fra det regnskabsmæssige resulat til det skattemæssige resultat. 

God læselyst. 

Opgørelse af skattemæssigt resultat

Når du skal opgøre dit skattemæssige resultat, tager du udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat.

Lad os sige det regnskabsmæssige resultat er 100.000 kr.

Hertil kommer der nogle skattemæssige reguleringer. Nedenfor er nævnt nogle af de ofte anvendte reguleringer. Listen for reguleringer til det regnskabsmæssige resultat er ikke udtømmende!

Skattemæssige reguleringer

Anlægsaktiver

Regnskabsmæssige afskrivninger skal tilbageføres i forbindelse med opgørelse af det skattemæssige resultat. Har de regnskabsmæssige afskrivninger f.eks. været 25.000 kr., vil det skattemæssige resultat nu være 125.000 kr.

Nu skal der så opgøres skattemæssige afskrivninger i stedet. Der er nedenfor taget udgangspunkt i samme eksempel som i artiklen “årsafslutning 2020”.

Eksempel skattemæssigt;

Bilen aktiveres også skattemæssigt og afskrives med 25% af restværdien pr. år. Det betyder du vil fratrække 25.000 kr. i den skattepligtige indkomst i år 1, 18.750 kr. år 2, 14.063 kr. i år 3.

Sælges bilen i år 3 (restværdi 56.250 kr.) til 60.000 kr., vil der være en fortjeneste på 3.750 kr., som skal tillægges den skattepligtige indkomst. Har du flere driftsmidler, vil det skattemæssigt ses som en samlet værdi, hvor der afskrives 25% af restværdien hvert år. Salgssum mindsker saldoen, mens køb øger saldoen.

Du får altså fradrag for 25.000 kr. i år 1, og det skattemæssige resultat er nu 100.000 kr.

Periodeafgrænsningsposter

Har du regnskabsmæssigt periodiseret omkostninger som vedr. 2021, men som er faktureret i 2020, kan du skattemæssigt få fradrag for hele omkostningen i 2021, så længe fakturadatoen er i 2020. Er periodeafgrænsningsposter regnskabsmæssigt aktiveret for 10.000 kr., er det skattemæssige resultat nu 90.000 kr.

Ej fradragsberettiget omkostninger

Har du omkostninger til bøder og renter til det offentlige, er der ikke fradrag herfor. Det skal derfor tillægges det regnskabsmæssige resultat.

Udgifter til repræsentation (f.eks. bespisning med kunder) giver kun fradrag for 25% af omkostningen, hvorfor du skal tillæg 75% af omkostningen til det regnskabsmæssige resultat.

Igangværende arbejder

Forhold vedr. igangværende arbejder er ikke medtaget i denne artikel, jeg vil blot gøre opmærksom på, at der også her er forskel på indregning regnskabsmæssigt og skattemæssigt. 

 

Indregning af skat i regnskabet

Det skattemæssige resultat danner grundlag for den skat der skal afregnes for indkomståret. 

Skattesatsen i Danmark er 22% for selskabet. 

Har du et skattemæssige resultat på 90.000 kr., er skatten heraf 19.800 kr., hvilket udgiftsføres i regnskabet. 

Udskudt skat

Udskudt skat er forskellen på den regnskabsmæssige værdi af aktiver/passiver og den skattemæssige værdi. Dette områder er relativt kompliceret, og kan være svært at forstå. 

Et eksempel på udskudt skat kan være bilen, som f.eks. har en regnskabsmæssige værdi i år 2 på 50.000 (kostpris 100.000 kr., afskrivning år 1+2 2*25.000 kr.). Skattemæssigt har bilen en værdi på 56.250 kr. (kostpris 100.000 kr., afskrivning år 1 25.000 kr., år 2 18.750 kr.)

Der er altså en forskel på 6.250 kr. Skatteværdien heraf er 1.375 kr. (22% af 6.250 kr.) 

Der er altså i år 2 afskrevet mere regnskabsmæssigt end skattemæssigt på bilen, hvorfor der skal indregnet et aktiv (udskudt skatteaktiv) på 1.375 kr. i regnskabet. 

Konklusion

Vær opmærksom på, at;

  • Der er forskel på det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssige resultat. 
  • At regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres, og der i stedet beregnes skattemæssige afskrivninger
  • At der kan være omkostninger der ikke er fradrag for skattemæssigt, hvorfor de skal tillægges.
  • At skatten af det skattemæssige resultat skal indregnes i det regnskabsmæssige resultat. 
  • At der skal opgøres udskudt skat primo/ultimo, og reguleringen indregnes i det regnskabsmæssige resultat.