PERSONDATAPOLITIK

Formålet med denne udgave af vores persondatapolitik er at give et nemt og overskueligt overblik over vores persondatapolitik samt de rettigheder, man har som registret.

 

Sådan behandler MM Økonomi & Regnskab persondata

Vi modtager og behandler en række persondata som led i vores arbejde. Denne skrivelse skal tjene til oplysning om denne behandling.

Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at sikre, at vores kunder modtager en professionel og korrekt behandling samt for at vi kan udføre de opgaver, der er aftalt i forbindelse med kundeforholdet.  

Vi registrerer oplysninger om enkeltpersoner af en række årsager. Det kan skyldes et klientforhold, hvor indsamlingen sker efter aftale med den enkelte. Dette betyder, at MM Økonomi & Regnskab er dataansvarlig i henhold til persondataretten. Vi er derfor underlagt de forpligtelser til underretning, beskyttelse samt overholdelse af behandlingsreglerne i øvrigt.

Vor behandling af den enkeltes personoplysninger, herunder grundlaget

Vor behandling af personoplysning sker som led i udøvelsen af vor bogholderi- og regnskabsvirksomhed. Det kan være en lang række oplysninger, det er dog konkret fra sag til sag, og hvem der er tale om. Men det vil i mange tilfælde være almindelige oplysninger, så som navn, adresse, e-mail og lignende oplysninger. Det kan dog også være følsomme personoplysninger, herunder eksempelvis skatteforhold og CPR-nr. I tilfælde hvor MM Økonomi & Regnskab håndterer kunders lønudbetaling, indsamles der de personoplysninger, som er nødvendige for at varetage opgaven.

Oplysningerne er registreret af hensyn til vor sagsbehandling for den enkelte eller for andre.

Grundlaget

Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er retsplejeloven med tilhørende regler, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Grundlaget for behandling af almindelige personoplysninger kan eksempelvis være den aftale, som vi indgår med vor klient om bistand.

Behandlingsgrundlaget kan også være anden lovgivning end databeskyttelsesloven med regler om, at en behandling af personoplysninger kan eller skal finde sted. Det kan eksempelvis dreje sig om hvidvaskloven.

Som led i vores sagsbehandling kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre, hovedsageligt offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt de øvrige regler, vi som bogholderi- og regnskabsvirksomhed er underlagt, herunder tavshedspligtreglerne for revisorer.

Vi vil derfor altid forfølge en legitim interesse ved behandling af personoplysninger.

Opbevaring af personoplysninger

Vi kan oplyse, at vi opbevarer data under hensyn til forskellige forpligtelser. Dataene vil derfor typisk ikke blive slettet indenfor de første 5 år. Når vi sletter data, sker dette såvel elektronisk som makulering af den eller de fysiske udgaver.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis grundlaget for sagsbehandlingen hviler på et samtykke, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage. Dette kan ske ved at kontakte kontoret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Man har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om den enkelte, samt en række yderligere oplysninger.

 1. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Man har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. Man har også ret til at få sine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre personoplysningerne mere fuldstændige og/eller ajourførte. Dette omfatter dog ikke uenighed omkring faktum i en sag.

 1. Ret til sletning
  I visse tilfælde har man ret til at få slettet oplysninger om sig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 1. Ret til begrænsning af behandling
  Man har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis man har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den enkeltes samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 1. Ret til indsigelse
  Man har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af sine personoplysninger, hvis der er særskilt hjemmel hertil. Man kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Man har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Der er yderligere mulighed for at læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Det er en rettighed, at man kan klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om sig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Vi kan desuden kontaktes som dataansvarlig med følgende kontaktoplysninger:

MM ØKONOMI OG REGNSKAB

Stadiløvej 31
6950 Ringkøbing
+45 60 71 47 40
maja@mm-okonomi.dk