Årsafslutning 2020

jan 12, 2021

Et nyt år er godt i gang, og for mange selvstændige betyder det, at det endnu engang er ved at være tid til afslutning af virksomhedens/selskabets årsregnskab, selvangivelse, moms mv. Artiklen omhandler områder du skal være opmærksom i forhold til afslutning af den løbende bogføring. Artiklen er ikke udtømmende, men tager udgangspunkt i de mest gængse områder. 

Jeg håber artiklen kan være med til, at gøre årsafslutningen nemmere for dig! 

God læselyst.

At gå fra daglig bogføring til regnskab

Der er ofte en del reguleringer til den daglige bogføring i forhold til at kunne afslutte bogføringen, og herefter indberette årsrapporten og selvangivelsen. Det regnskabsmæssige resultat er også sjældent det samme som det skattemæssige resultat. Denne artikel tager udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat, mens der kommer en særskilt artikel omkring det skattemæssige resultat.

Nedenfor har jeg beskrevet nogle af de forhold der skal tages højde for i forbindelse med afslutning af regnskabet. Samt en generel forklaring på hvad de enkelte “poster” består af.

 

Resultat

Dit resultat består af dine indtægter fratrukket dine omkostninger. Indtægter består af de fakturaer du har sendt i året.

Dine omkostninger består af omkostninger direkte tilknyttet dit salg, f.eks. varekøb. Herudover kan der være personaleomkostninger, omkostninger til lokaler, IT, administration, renter mv.

Af årets skattemæssige resultat vil der for selskaber blive beregnet en skat, som medtages i det regnskabsmæssige resultat. (se særskilt artikel omkring opgørelse af skattemæssigt resultat)

Dit resultat er ikke nødvendigvis det samme som forskellen mellem de indtægter du har haft jf. bankkontoen og de udgifter der er trukket på bankkontoen. Der er en lang række forhold, der skal tages hensyn til.

Indtægter indregnes når levering og risikoovergang er sker. Er leveringen ikke sket, men der er udstedt en faktura er der tale om en forudfakturering. (Se afsnit nedenfor vedr. periodeafgrænsningsposter)

Tilsvarende for omkostninger hvor du først bruger varen/ydelsen i det kommende år. (se afsnit nedenfor vedr. periodeafgræsningsposter)

Aktiver

Aktiver er det virksomheden ejer pr. 31.12.2020. Det kan f.eks. være likvider, biler, varelager, tilgodehavender fra salg. Nedenfor er oplistet nogle af de mest anvendte regnskabsposter for små og mellemstore virksomheder.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver kan fordeles i grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner og andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

Materielle anlægsaktiver kan f.eks. være biler, kopimaskiner, inventar, maskiner til produktion ol. Disse aktiveres ved købet og afskrives over den forventede brugstid, med undtagelse af en evt. restværdi efter udløb af brugstiden. Der kan ikke afskrives på grunde. Det betyder, at du ikke vil kunne få fradrag for hele omkostningen i det år du køber aktivet, men vil få løbende fradrag.

Eksempel regnskabsmæssigt;

Hvis du har købt en bil til 100.000 kr., og forventer den har en brugstid på 3 år, og en restværdi efter 3 år på 25.000 kr. er afskrivningsgrundlaget 75.000 kr. Det betyder, at de årlige afskrivninger er 25.000 kr. (75.000 kr. / 3 år) Du vil regnskabsmæssigt kunne fradrage 25.000 kr. pr. år.

Har du solgt bilen efter 2 år (restværdi 50.000 kr.) til 60.000 kr., vil der være en fortjeneste på 10.000 kr., som skal indtægtsføres i år 2.

Varelager

Har du varer på lager pr. 31.12.2020 skal disse tælles op og medtaget i dit regnskab til kostpris, altså det du har betalt for varerne, da du købte dem.

Herved bliver dine lagervarer først til en omkostning den dag, du sælger varerne, hvorved omkostningen til varekøbet følger dine indtægter.

Tilgodehavender

Hvis du forventer tab på tilgodehavender fra salg, skal der hensættes til det forventede tab ex. moms.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes til kursværdien 31.12.2020. Kursreguleringen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Periodeafgrænsningsposter

Har du betalt nogle omkostninger forud, f.eks. abonnementer der vedr. 2021, skal den del af omkostningen, der vedr. 2021 aktiveres som en periodeafgrænsningspost og fradraget medtages regnskabsmæssigt, i det år det vedr.

Likvider

Likvider indregnet til saldoen jf. årsopgørelsen. Har du likvider i fremmed valuta f.eks. USD, EUR, skal disse omregnes til danske kroner med kursværdi på valuta pr. 31.12.2020

Passiver

Passiver er en opgørelse over det virksomheden skylder væk. Det kan f.eks. være gæld til pengeinstitut, gæld til leverandører, moms, A-skat. Nedenfor er oplistet nogle af de mest anvendte regnskabsposter for små og mellemstore virksomheder.

Skyldige omkostninger

Fakturaer (omkostninger du har haft) som er datereret i 2020, og hvor omkostningen vedr. 2020, skal medtages i 2020, selvom betalingen først sker i 2021. Er fakturaen dateret i 2020, men vedr. 2021, skal omkostningen periodiseres i henhold til ovenstående afsnit omkring periodeafgræsningsposter.

Periodeafgræsningsposter

Har du indtægter som vedr. 2021, skal disse medtages som en periodeafgrænsningspost (forudfakturering), således det først er en indtægt i 2021. Det kan f.eks. være salg af abbonnmenter for 2021, forudfakturering for varer som først leveres i 2021, og som derfor er på lageret pr. 31.12.2020.

Konklusion

Sørg for, at;

  • Medtage indtægter når levering og risikoovergang er sket
  • Medtage de omkostninger der vedr. 2020
  • Anlægsaktiver aktiveres og afskrives. 
  • Varelageret aktiveres til kostpris, således indtægter og omkostninger vedr. salg følger hinanden.
  • Omkostninger der vedr. det kommende år, først udgiftsføres i 2021. 
  • Alle omkostninger som er dateret i 2020 medtages i dit regnskab, også selvom betalingen først sker i 2020. Herved får du fradrag for omkostningen i år.
  • Indtægter der først vedr. det kommende år, skal først indtægtsføres i det kommende år.
  • Omregne likvider, tilgodehavender, gæld i fremmed valuta til DKK ved anvendelse af valutakursen pr. 31.12.2020.